12/01/2007

ഇലയും കാറ്റും

ഒരിലയെ വീഴ്ത്താനാണു കാറ്റെങ്കില്‍, ഇലയെന്തിന്?
ഒരു കാറ്റേറ്റ് വീഴാനാണു ഇലയെങ്കില്‍,കാറ്റെന്തിന്?

ഒരിലയെ വീഴ്ത്താനണു കാറ്റെങ്കില്‍, കാറ്റെന്തിന്?
ഒരു കാറ്റേറ്റ് വീഴാനാണു ഇലയെങ്കില്‍, ഇലയെന്തിന്?